Thursday, 8 December 2011

TENTANG PENDIDIKAN PRASEKOLAH

 MATLAMAT
Pendidikan prasekolah bertujuan untuk menyuburkan potensi murid dalam semua aspek perkembangan,menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan masuk ke sekolah rendah.

OBJEKTIF
  • mempunyai sifat peribadi,perwatakan dan konsep diri yang positif untuk menjadi warga negara yang patriotik.
  • menggunakan Bahasa Melayu dengan betul dan memperkembangkan kemahiran berbahasa dan berkomunikasi.
  • menggunakan Bahasa Inggeris dalam kehidupan seharian selaras dengan kedudukannya sebagai bahasa kedua.
  • mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian berasaskan ajaran agama
  • mempunyai kemahiran kognitif untuk berfikir dan menyelesaikan masalah
  • mempunyai kematangan emosi dan kemahiran sosial
  • mempraktikkan amalan kesihatan dan keselamatan yang baik
  • mempunyai daya kreativiti dan estetika untuk menghargai keindahan alam dan warisan budaya.
KONSEP 
Merupakan pendidikan yang tidak formal dan fleksibel.Kaedah pengajaranya menggunakan pendekatan belajar melalui bermain.Aktiviti yang dirancang menitik beratkan perkembangan kanak-kanak secara menyeluruh,bersepadu dan seimbang.Di samping menekankan aktiviti yang boleh meransang naluri ingin tahu,mengukuhkan kordinasi motor kasar dan halus,menggunakan daya kreatif ,memupuk semangat bekerjasama ,sifat hormat-menghormati dan berdisplin bagi menyediakan mereka mengikuti pembelajaran dan pengajaran yang lebih formal di sekolah rendah.

VISI
"Pengurusan Pendidikan Prasekolah Bertaraf Dunia"

MISI
Membangunkan Sisitem Pengurusan Pendidikan yang bertaraf dunia bagi memperkembangkan potensi individu sepenuhnya dan memenuhi aspirasi negara.No comments: